Det totala antalet aktier och röster i Prisma Properties AB (”Bolaget”) har under juni 2024 förändrats som ett resultat av den nyemission av 45 500 000 aktier som genomfördes i samband med erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2024, samt den indragning av 1 200 000 förlagsaktier som genomfördes den 20 juni 2024.

Nyemissionen medförde en ökning av antalet aktier och röster i Bolaget med sammanlagt 45 500 000, och indragningen av förlagsaktier medförde en minskning av antalet aktier med 1 200 000 och antalet röster med 12 000 000. Per den 28 juni 2024 uppgår därmed antalet aktier och röster i Bolaget till 164 521 538.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Mässing, CEO i Prisma Properties
Telefon: +46 (0)70-277 01 48
E-post: fredrik.massing@prismaproperties.se

Hemsida: www.prismaproperties.se

Denna information är sådan som Prisma Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 09:00 den 28 juni 2024.

Om Prisma Properties

Prisma har ett högavkastande och modernt fastighetsbestånd med en genomsnittlig hyreslängd på 9,1 år, varav närmare 70 procent är utvecklat sedan 2016. Per den 31 mars 2024 bestod Prismas fastighetsbestånd av totalt 120 förvaltningsfastigheter med en uthyrbar area om 268 165 kvadratmeter och ett fastighetsvärde, inklusive projektfastigheter, om 6,4 miljarder kronor. Det underliggande fastighetsbeståndet har vuxit genom projektutveckling och strategiska förvärv sedan 2016 i fonderna Alma Property Partners I och Alma Property Partners II. I samband med att Prisma grundades under 2022 av Alma Property Partners avskildes och förvärvades fastighetsbeståndet av Bolaget mot betalning i form av aktier i Prisma. Alma Property Partners är, genom de bolag som indirekt kontrolleras av Alma Property Partners I och Alma Property Partners II, huvudaktieägare i Prisma.

 

Bolaget expanderar och utvecklar sitt fastighetsbestånd med en tydlig tillväxtagenda möjliggjord av snabbt beslutsfattande, flexibilitet, djup sektorkunskap samt finansiell styrka. Genom nybyggnation och hyresgästanpassningar skapar Prisma fastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv för att skapa värde för Prismas ägare och intressenter.