Hållbarhet

Prisma Properties hållbarhetsarbete vägleds av FN:s globala utvecklingsmål. Vi har satt upp flera målområden ur ett ESG-perspektiv. ESG utgår ifrån de tre huvudkriterierna miljö (Environmental), samhälle (Social) och styrning (Governance). Det är en finansiell branschstandard som används för att mäta hur hållbart ett företag är.

Energimedvetenhet

Vi bidrar till miljömässig hållbarhet genom vårt arbete med energieffektiviseringsåtgärder av fastighetsbeståndet, produktion och försäljning av förnybar energi, utbyggnad av laddinfrastruktur för lätta och tunga transporter – samt krav på hyresgäster avseende förnybar energiförsörjning. Våra hyresgäster erbjuds gröna tak, miljöcertifierade fastigheter, samt stenläggning av parkeringsytor där det är möjligt.

Social hållbarhet

Genom att utveckla tillgängliga och inkluderande marknadsplatser bidrar Prisma Properties till social hållbarhet. Här erbjuder våra hyresgäster varor och tjänster till rimliga priser, samt har möjlighet att sprida samhällsinformation på våra digitala informationsskyltar. Vi bidrar till nya arbetstillfällen och praktikplatser genom våra hyresgäster.

Ett kontinuerligt arbete

Under 2023 lades grunden för Prisma Properties hållbarhetsarbete, då information om bolagets samtliga fastigheter uppdaterades gällande energiprestanda, adressuppgifter och fastighetsbeteckningar. Vi arbetade också fram en plan för Prismas hållbarhetsarbete, med tillhörande handlingsplan. Under 2024 tar Prismas hållbarhetsarbete nästa steg genom vidareutveckling av såväl policies, Due Diligence-process samt bolagets gröna bilaga i hyresavtal. Ett klimatbokslut för bolagets verksamhet 2023 tas fram under våren 2024, varefter arbetet med att sätta Science Based Targets (SBTi) för Prisma startar. Prisma kommer också att göra en dubbel väsentlighetsanalys i syfte att säkerställa hållbarhetsrapportering i linje med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) 2026. Prisma inleder även arbete med rapportering i enlighet med taxonomin under våren 2024. Kopplat till detta arbete har en klimatriskanalys för Prisma Properties genomförts under vintern 2023 och våren 2024.