Prisma Properties aktie

Prisma Properties är en nordisk snabbväxande fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Sedan den 18 juni 2024 är bolagets aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under namnet PRISMA.

Styrkor och konkurrensfördelar med Prisma Properties som investering

1

Attraktiva hyresstrukturer ger ett stabilt och motståndskraftigt driftnetto

Prisma Properties genererar ett stabilt driftnetto genom att förvalta fastigheter. Grunden till det långsiktigt stabila driftnettot ligger i strukturen på hyresavtalen.

  1. Nya avtal tecknas i normalfallet på 10 år för handel och 20 år för snabbmatsrestauranger.
  2. I princip alla hyresavtal är så kallade double eller triple net-avtal. Enkelt uttryckt innebär det att hyresgästerna står för de flesta av sina kostnader, exempelvis för el, skatt, försäkringar och underhåll.
  3. Den största delen av hyresavtalen räknas dessutom upp i takt med inflationen.

2

Fokus på en icke-cyklisk underliggande marknad

Prisma Properties fokuserar på marknaden för lågprishandel och dagligvaruhandel. Lågprismarknaden är snabbväxande och motståndskraftig över konjunkturcykler. Ett tydligt exempel är lågprisbutikernas uppsving under 2022.

I tider av hög inflation har konsumenterna blivit mer kostnadsmedvetna och väljer oftare lågprisbutiker och dagligvarubutiker med en lågprisprofil för sina inköp.

4

Fastigheter i attraktiva lägen

Prisma Properties fastigheter kännetecknas av att de ligger strategiskt placerade i attraktiva och högtrafikerade lägen i anslutning till motorvägar, riksvägar samt handelsplatser i snabbväxande regioner.

3

Starka relationer med framgångsrika och stabila hyresgäster

Prisma Properties främsta framgångsfaktor är de starka relationerna och den nära dialogen med hyresgästerna. Våra hyresgäster består av de ledande aktörerna på marknaden i sina kategorier, exempelvis Dollarstore, Jysk, Willys och Rusta. Vi jobbar nära våra hyresgäster för att identifiera nya lägen, orter och länder där de kan etablera sig.

5

Historik av framgångsrika utvecklingsprojekt

Prisma Properties har bevisad erfarenhet av framgångsrika utvecklingsprojekt. Koncernledningen och den nuvarande huvudägaren, Alma Property Partners, har sedan 2016 utvecklat mer än 70 procent av det nuvarande fastighetsbeståndet. Alltid i nära samarbete med hyresgästerna.

6

Stark balansräkning med ett välkapitaliserat fastighetsbestånd

Prisma Properties har säkerställt en stabil och långsiktig bankfinansiering vilket gör att vi inte är beroende av den mer nyckfulla obligationsmarknaden.

7

Erfaren koncernledning som investerat i bolaget

Koncernledningen har lång erfarenhet från fastighetsförvaltning och projektutveckling och har en upparbetad relation till många av sina hyresgäster. Koncernledningen stöds av en styrelse med djup expertis inom fastighetssektorn och erfarenhet från ledande befattningar.

Aktien – utdelningspolicy

Prisma Properties målsättning är att generera den högsta möjliga långsiktiga totalavkastningen för sina aktieägare. Vid fastställandet av utdelningens storlek tas hänsyn till bolagets framtida investeringsbehov, allmänna ställning och bolagets utveckling. Prisma Properties ska fortsätta växa och enligt styrelsens bedömning genereras den högsta möjliga långsiktiga totalavkastningen genom att återinvestera vinster i verksamheten för att möjliggöra ytterligare tillväxt genom nyutveckling och förvärv. Till följd av detta uppstår ett likviditetsbehov som medför att framtida utdelning kommer vara låg eller utebliven de närmaste åren.