Alternativa nyckeltal

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Bolaget presenterar alternativa nyckeltal eller finansiella mått som inte definieras enligt IFRS, vilka inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal benämnda på liknande sätt från andra bolags finansiella rapporter. Ledningen använder nyckeltalen för att utvärdera Prismas rörelseresultat, finansiella resultat och värdeskapande. Dessa alternativa nyckeltal presenteras för att Prisma anser att det utgör viktig kompletterande information för att investerare ska kunna utvärdera bolagets utveckling och ställning samt för att möjliggöra jämförelser med liknande bolag.

För definitioner och motivering till användande av icke-IFRS-baserade nyckeltal hänvisas till:

För avstämningstabeller som inte definieras enligt IFRS hänvisas till: