Bolagsordning

Prisma Properties bolagsordning innehåller uppgifter om bland annat aktiekapital, antal styrelseledamöter och revisorer samt bestämmelser om kallelse och dagordning för årsstämman.

Bolagsordning

Bolagsordning för Prisma Properties AB

Org.nr 559378-1700

Antagen på årsstämma 6 maj 2024.

§ 1 Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Prisma Properties AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is Prisma Properties AB. The company is a public limited liability company.

§ 2 Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Object of the company

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The object of the company’s business is to, directly or indirectly, carry out investments in real estate, own and manage real property and chattels, and any other activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.

§ 5 Aktieslag / Classes of shares

Bolagets aktier ska kunna utges i två aktieslag: stamaktier (”Stamaktier”) och förlagsaktier (”Förlagsaktier”). Stamaktier och Förlagsaktier får vardera ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

The company may issue shares in two classes: ordinary shares (the ”Ordinary Shares”) and subordinated shares (the ”Subordinated Shares”). Ordinary Shares and Subordinated Shares may each be issued up to an amount corresponding to the entire share capital.

§ 6 Rösträtt / Voting right

Stamaktier ska medföra en röst och Förlagsaktier ska medföra tio röster.

An Ordinary Share shall carry one vote and a Subordinated Share shall carry ten votes.

§ 7 Rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst / Right to distribution of assets and profits

Endast Stamaktier ska ha rätt till bolagets tillgångar och vinst. Vid varje beslut om vinstutdelning eller motsvarande överföring av vinstmedel, samt vid likvidation av bolaget, ska utdelat belopp, inom ramen för utdelningsbara medel, fördelas lika mellan Stamaktier.

Only Ordinary Shares shall be entitled to the company’s assets and profits. At every decision pertaining to a distribution of dividends or corresponding transfer of profits, and upon liquidation of the company, the distributed amount, within the distributable earnings of the company, shall be distributed equally amongst the Ordinary Shares.

§ 8 Företrädesrätt vid emission av aktier / Preferential rights upon share issues

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya Stamaktier och Förlagsaktier, ska ägare av Stamaktier och Förlagsaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

If the company resolves to issue new Ordinary Shares and Subordinated Shares through a cash issue or an issue of new shares with payment by way of set-off against a claim on the company, owners of Ordinary Shares and Subordinated Shares shall enjoy preferential rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by the holder (primary preferential right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary preferential rights shall be offered to all shareholders for subscription (secondary preferential right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary preferential rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stamaktier eller Förlagsaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

If the company resolves only to issue Ordinary Shares or Subordinated Shares, through a cash issue or an issue of new shares with payment by way of set-off against a claim on the company, all shareholders shall, irrespective of which class their shares are, have preferential rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

If the company resolves only to issue warrants or convertibles through a cash issue or an issue with payment by way of set-off against a claim on the company, all shareholders shall have preferential rights to subscribe for warrants as if the issue applied to the shares that may be subscribed for due to the right of option and preferential rights to subscribe for convertibles as if the issue applied to the shares that the convertibles may be converted to.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

The above shall not limit the right to resolve upon a cash issue or an issue of new shares with payment by way of set-off against a claim on the company with a deviation from the shareholders’ preferential rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class previously issued. Thereby, the owners of old shares of a certain class shall have preferential rights to new shares of the same class. This shall not restrict the possibility of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendment to the articles of association.

§ 9 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall comprise not less than five (5) and not more than eight (8) members without deputy board members.

§ 10 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors and not more than two alternate auditors or a registered accounting firm.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice to attend general meetings shall be issued by publishing in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) as well as at the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 12 Deltagande i bolagsstämma / Participation in general meeting

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Shareholders wishing to participate in a general meeting shall give notice of their attendance to the company by the date specified in the notice convening the meeting. The latter day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and shall not be more than five working days before the meeting.

At a general meeting, shareholders may be accompanied by one or two assistants, although only if the shareholder has given notification of this as specified in the previous paragraph.

§ 13 Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders’ meetings

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

 1. Val av ordförande vid stämman,
  Election of a chairman of the meeting;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
  Preparation and approval of the voting register;
 3. Godkännande av dagordning,
  Approval of the agenda;
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
  Election of one or two persons to attest the minutes;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
  Determination of whether the meeting was duly convened;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  Presentation of the annual report and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor’s report for the group;
 7. Beslut om
  Resolutions regarding
  • (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
  • (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;
  • (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
   discharge from liability for board members and the managing director;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
  Determination of fees for the board of directors and the auditors;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
  Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 14 Fullmaktsinsamling och poströstning / Proxy collection and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

The board of directors may collect proxies pursuant to the procedures stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551). The board of directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7 Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551). Postal voting may be made by electronic means if the board of directors so decides.

§ 15 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company’s financial year shall be the calendar year.

§ 16 Avstämningsförbehåll / Record clause

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den som är antecknad på ett avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Shareholders or trustees, which on the record date are entered into the share register and noted in a record day register, according to Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instrument Accounts Act (1998:1479), or which on the record date are noted on a record day account according to Chapter 4 § 18 first paragraph 6-8 in the aforementioned law, shall be presumed to be authorized to exercise the rights set forth in Chapter 4 § 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Här kan du ladda ner Prisma Properties bolagsordning som pdf.