Bolagsstämma

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen.

Prisma Properties bolagsstämma

Vid bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämman) som hålls under första halvåret efter utgången av varje räkenskapsår väljs bolagets styrelse och revisor, vilka inför årsstämman 2025 kommer att föreslås av en valberedning utsedd i enlighet med instruktionen antagen vid årsstämman 2024. Utöver årsstämma kan bolaget även sammankalla till extra bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutar om disposition av vinstmedel, fastställande av årsredovisning, arvodering av bolagets styrelse och revisor, i förekommande fall om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och om ändringar i bolagsordningen, samt om andra frågor av betydelse som underställs årsstämman.

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma liksom till extra bolagsstämmor i vilka frågor om ändring av bolagsordningen kommer tas upp, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till övriga extra bolagsstämmor ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. I samband med offentliggörandet av kallelsen lämnas information om formerna för bolagsstämman samt om tid och instruktioner för anmälan till bolagsstämman.

Initiativ från aktieägare

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Prisma Properties tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen.
Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag till dessa måste framläggas vid viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot, alternativ avstår från att rösta i frågan. Vidare har aktieägare, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, rätt att på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och vd om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och om bolagets förhållanden till annat koncernföretag, samt att vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.