Valberedning

I enlighet med valberedningens instruktion som antogs vid årsstämman 2024 ska valberedningen utgöras av styrelsens ordförande samt av en ledamot utsedd av var och en av de till röstetalet fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största aktieägaren som står på tur, o.s.v.

Inför Prisma Properties årsstämma 2025 kommer valberedningen att konstitueras i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs på årsstämman 2024.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen har enligt instruktionen till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om bland annat antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsearvode, uppdelat för ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska även lägga fram förslag om årsstämmans ordförande, val av revisorer och deras arvode, samt förslag till förändringar i valberedningsinstruktionen (om tillämpligt). Styrelsens ordförande ska i september varje år ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i Prisma Properties per den sista bankdagen i augusti avseende valberedningens sammansättning.