Finansiella mål

Prisma Properties finansiella mål och strategi ska stödja verksamheten och hantera bolagets finansiella risker.

Nyckeltal Policy Utfall 2023
Räntetäckningsgrad Minst 2,0 ggr 2,1
Belåningsgrad Max 50% 45%
Soliditet Minst 30% 47%
Finansieringsrisk
Låneförfall 12 mån Max 30% av total skuldportfölj 10%
Likvida medel Minst 50 mkr 195
Ränterisk
Genomsnittlig räntebindning 2,0-5,0 år 2,2
Ränteförfall inom 12 mån Max 40% 32%